J-PAD

J-PAD

//Favicon

1. บทนำ

1.1 ณ ที่นี้คือแพลตฟอร์ม (“ไซท์”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้ไซต์นี้หรือเปิดบัญชี เจ๊เเป๊ด (“บัญชี”) เพื่อที่ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของคุณกับ ร้าน เจ๊เเป๊ด โดย นาย ประชุม จันทร์มั่น ซึ่งรวมไปถึงผู้เเทนที่ได้รับมอบอำนาจ (โดย ณ ที่นี้ให้เรียกรวมว่า “เจ๊เเป๊ด”) บริการที่ เจ๊เเป๊ดจัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งานผ่านไซต์อันรวมไปถึง ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หน้าที่เชื่อมโยงระหว่างไซต์ต่างๆ คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสั้นๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ บริการแอปพลิเคชั่น หรือวัสดุอื่นๆ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ ("เนื้อหา") คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยังหรือเสริมให้กับบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยเช่นกัน เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของผู้ใช้บริการซึ่งจัดไว้ให้โดย เจ๊เเป๊ด

1.2 โดย ไซต์ เจ๊เเป๊ดนี้ ถูกทำขึ้นเพื่อให้บริการขายสินค้าระหว่างเจ๊แป๊ดและผู้ซื้อ (“ผู้ซื้อ”) โดย เจ๊เเป๊ด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับนั้นหรือสัญญาอื่นใดระหว่างเจ๊เเป็ดเเละผู้ซื้อ (“คู่สัญญา”) โดยมีลักษณะเเห่งสัญญญาเป็นการซื้อสินค้าโดย เจ๊เเป๊ด เป็นผู้จัดจำหน่าย อันสินจำพวก อาหารสด ส่วนผสมอาหารรวมไปถึงบริการการจัดส่งโดยคิดอัตราตามข้อ 7. 

1.3 ก่อนที่จะเป็นสมาชิกหรือเข้าใช้บริการ (ณ ที่นี้รวมเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) ไซต์ ผู้ใช้บริการจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดใน และที่เชื่อมโยงกับ เงื่อนไขการให้บริการนี้และผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว 

1.4 เจ๊เเป๊ด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นี้หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา เจ๊เเป๊ด ยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด

1.5 เจ๊เเป๊ด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

โดยการใช้บริการหรือเปิดบัญชี เจ๊เเป๊ด ผู้ใช้บริการได้ให้การยอมรับและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ต่อข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายเพิ่มเติมที่อ้างถึงในที่นี่และ/หรือในอนาคต

 

 

2. ความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ เจ๊เเป๊ด เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า เจ๊เเป๊ด เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการและ/หรือการใช้งานบริการของผู้ใช้บริการอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”) โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางไซต์ ผู้ใช้บริการ:

 

(ก) ยินยอมให้ เจ๊เเป๊ด เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

(ข) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ เจ๊เเป๊ด และของผู้ใช้บริการร่วมกัน

(ค) จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก เจ๊เเป๊ด เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

 

3. สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด

3.1 เจ๊แป๊ด มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงในไซต์ เป็นทรัพย์สินของ เจ๊แป็ด และหากเหมาะสม เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในไซต์ ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงไซต์เพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการ ไซต์ และเนื้อหาในไซต์ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ไซต์ หรือเนื้อหาในไซต์ ผู้ใช้บริการยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)

 

4. บัญชีและความปลอดภัย

4.1 การทำงานบางอย่างของบริการของ เจ๊แป๊ด ต้องมีการลงทะเบียนบัญชีโดยเลือกรหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน ("ID ผู้ใช้") และรหัสผ่าน และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หากผู้ใช้บริการเลือก ID ผู้ใช้ ที่ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ เจ๊แป๊ด เห็นว่า สร้างความขุ่นเคืองหรือไม่เหมาะสม เจ๊แป๊ด มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการอาจสามารถใช้บัญชีเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึ่ง เจ๊เเป๊ด อนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทำงานร่วมกัน เจ๊เเป๊ด ไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น หากผู้ใช้บริการกระทำการดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากแตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นของผู้ใช้บริการ

4.2 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะ (ก) เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการเมื่อเข้าสู่ระบบ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการออกจากระบบบัญชีเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชันบนไซต์ (ค) แจ้ง เจ๊เเป็ด ทันทีหากมีการใช้บัญชี ID ผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต (ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของผู้ใช้บริการถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้และบัญชีของผู้ใช้บริการ แม้ว่าผู้ใช้บริการจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม เจ๊เเป๊ด จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามความในส่วนนี้

 

5. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ

5.1 การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้

- บัญชีรายชื่อถูกลบ

- ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิในบัญชี

- บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา

- ถูกดำเนินคดีอาญา เเละ ถูกดำเนินคดีทางแพ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล

5.2 หากผู้ใช้บริการเชื่อหรือทราบว่าผู้ใช้บนไซต์ของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อ ช่องทางติดต่อที่เราได้ให้ไว้ “Jpad.helpcenter@gmail.com”

 

6. การสั่งซื้อและการชำระเงิน

6.1 เจ๊เเป๊ด กำหนดวิธีการชำระเงินต่อไปนี้

(1) บัตรเครดิต ( Payment Gateway )

การชำระผ่านบัตรเครดิตจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายที่กำหนดไว้ตามช่องทางของ Payment Gateway นั้นๆ 

(2) การชำระเงินสดเมื่อรับสินค้า

เจ๊เเป๊ด ได้จัดให้มีบริการรับชำระเงินสดเมื่อรับสินค้าสำหรับการให้บริการในบางประเทศ ผู้ซื้ออาจชำระเงินสดโดยตรงให้แก่ตัวแทนขนส่งสินค้า ณ เวลาที่ผู้ซื้อรับสินค้าที่สั่งซื้อ โดยมีค่าบริการครั้งละ 50 บาท

6.2 ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น 

6.3 ราคาสินค้าที่วางจำหน่ายบนช่องทางที่ เจ๊เเป๊ดกำหนดไว้นั้น เป็นราคาที่มีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเเล้ว ผู้ซื้อยอมรับเเละตกลงในการชำระราคาที่ตนได้สั่งโดยละเอียดรอบคอบเเล้วก่อนกดยืนยันคำสั่งซื้อ โดยผู้ซื้อไม่อาจเปลี่ยนเเปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้

6.4 เจ๊เเป๊ด ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว

 

7. การจัดส่ง เเละ การรับสินค้า 

7.1 การจัดส่งสินค้าทั้งหมดในประเทศไทย จะให้บริการจัดการโดย ร้าน เจ๊เเป๊ด โดย นาย ประชุม จันทร์มั่น โดยคุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงการให้บริการและ/หรือนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้

7.2 การจัดส่งจะจำกัดเเค่ในพื้นที่ที่ระบุไว้ คือ “จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียงตามที่กำหนดไว้เท่านั้น” โดยมีค่าบริการอยู่ที่ 100 บาท โดยหากมียอดการสั่งซื้อรวมที่ 500 บาท เจ๊เเป๊ด จะให้บริการจัดส่งฟรีโดยมิจำกัดระยะทาง ภายในพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าวเท่านั้น 

7.3 ผู้ซื้อยอมรับที่จะรอรับสินค้าตามเวลาที่มีการนัดหมายเพื่อการจัดส่ง โดย เจ๊เเป๊ด จะทำการติดต่อเพื่อยืนยันข้อมูล อันได้เเก่จำนวนสินค้า สถานที่จัดส่ง เเละเวลาที่คาดการการจัดส่งไว้โดยประมาณ รวมถึงระยะเวลาในการรอการรับสินค้า ในกรณีที่เจ๊เเป๊ดได้ทำการเดินทางจัดส่งถึงสถานที่นัดหมายเเล้วหากเเต่ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นอันถือว่าผู้ซื้อยอมตกลงยกเลิกสัญญาโดยไม่ขอรับสินค้าเเละตกลงจะไม่ขอคืนเงิน  จำนวนใดๆที่ได้ชำระไป เเละตกลงที่จะไม่ดำเนินการตามกฎหมายใดๆ

7.4 ผู้ซื้อมีหน้าที่ในการตรวจรับสินค้าพร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพของสินค้า ซึ่งหากพบถึงความบกพร่องใดๆ ผู้ซื้อตกลงที่จะเเจ้งผู้จัดส่ง เเละ/หรือ เจ๊เเป๊ด ทันทีก่อนที่จะได้มีการส่งมอบสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความบกพร่องตามที่ผู้ซื้อกล่าวอ้าง เเละ/หรือ ผู้จัดส่ง ประเมินเเล้วว่ามีการบกพร่องจริงตามนโยบายของ เจ๊เเป๊ด โดยเจ๊เเป๊ดจะทำการ ให้เครดิตเงินคืนให้กับผู้ซื้อในลักษณะที่สามารถนำกลับมาใช้ใน ไซท์ ได้ในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป ซึ่งในกรณีเหตุขัดข้องใดๆนั้น ผู้ซื้อตกลงให้อำนาจในการตัดสินใจในส่วนของการชดเชยความเสียหายขึ้นอยู่กับดุยพินิจของ เจ๊เเป๊ด เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกเเละเป็นธรรมต่อผู้ซื้ออย่างสูงที่สุด 

 

8.การคืนเงิน

8.1 ในกรณีที่ได้รับสินค้าไม่ครบตามรายการสินค้าที่ทำการสั่งท่านสามารถเลือกขอรับเงินคืนเต็มจำนวน หรือท่านสามารถเลือกรับสินค้าในวันถัดไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

8.2 ในกรณีที่ไม่พึงพอใจกับสินค้าที่ได้รับท่านสามารถขอคืนสินค้าและรับเงินคืนเต็มจำนวนจากทางร้านได้

8.3 ในกรณีที่สินค้ามีการจัดส่งล่าช้า ท่านสามารถเลือกรับสินค้า หรือคืนสินค้าพร้อมรับเงินคืนเต็มจำนวน

8.4 ทางร้านสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 24 ชั่วโมงหลังจากการรับสินค้า

8.5 ในกรณีที่ท่านชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเป็นเงินสดทุกกรณี9.นโยบายความเป็นส่วนตัว

9.1 ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ชื่อ สกุล เบอร์โทร อีเมล ตำแหน่งในการจัดส่งสินค้า

9.2 ทางร้านใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อการติดต่อในการสั่งสินค้า และจัดส่งสินค้าเท่านั้น

9.3 ทางร้านจะจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้จนกว่าลูกค้าแจ้งลบบัญชีเข้าใช้งาน เมื่อมีการร้องขอให้ลบบัญชีผู้ใช้ทางร้านจะทำการลบบัญชีและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าทันที

9.4 ลูกค้าสามารถแจ้งลบบัญชี และข้อมูลของลูกค้าผ่านทาง line:@jpad โทร 0650266794

9.5 ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะไม่ถูกเปิดเผยให้กับใครโดยไม่ขัดกับกฏหมาย

9.6 ท่านสามารถติดต่อ ร้านเจ๊แป๊ดได้ทาง line:@jpad โทร 0650266794


9. ข้อพิพาท

ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม ผู้ซื้อยอมตกลงที่จะเข้ามาหารือเพื่อทางออกที่เหมาะสมกับ เจ๊แป๊ด เป็นประการเเรก หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ซื้อสามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลของตนเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรมโดยเงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

 

ผู้ใช้บริการ / ผู้ซื้อ ได้ทำการอ่านเเละเข้าใจประกอบทั้งตกลงยอมรับตลอดในรายละเอียดเเห่งเงื่อนไขที่ได้กำหนด ณ ที่นี้จึงทำการเเสดงเจตนาโดยการกดปุ่ม   “ยอมรับเงื่อนไข” โดยในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับการใช้บริการโปรดติดต่อ “Jpad.helpcenter@gmail.com”


ติดต่อเราที่

นายประชุม จันทร์มั่น

082-564-2954

เลขที่6 ซอยเรวดี 10 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี